Department of Physiology

● Vision : To be a world class department of physiology
● Mission : To produce graduates with knowledge and virtue, and research of international quality
● วิสัยทัศน์ของภาควิชา : เป็นภาควิชาสรีรวิทยาชั้นนำระดับโลก
● พันธกิจของภาควิชา : สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล
● ค่านิยมของภาควิชา : รู้แจ้งรู้จริงสมเหตุสมผล มุ่งผลเพื่อผู้อื่น กลมกลืนกับสรรพสิ่ง มั่นคงยิ่งในคุณธรรม แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจเป็นผู้นำ

Highlights

News & Events

Congratulations

Person

Asst. Prof. Dr. Kanit Bhukhai

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Person

Kanoknetr Suksen

ได้รับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

Person

Asst. Prof. Dr. Nittaya Boonmuen

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Person

Asst. Prof. Dr. Nattapon Panupinthu, M.D.

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Person

Prof. Narattaphol Charoenphandhu, M.D., Ph.D.

เมธีวิจัยอาวุโส สกว./สกสว.

Scholarship for Students

Lorem Ipsum dolor sit amet

Contact Us