การประชุมสรีรวิทยาวิชาการ การปรับปรุงหลักสูตรวงรอบ 5 ปี

ณ โรงแรม Vie Hotel กรุงเทพมหานคร